ALAN I BARBARA PIZ-DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

If you have trouble downloading Govor tela knjiga pdf hosted on Title: Definitivni vodič kroz govor tela-Alan Piz i Barbara Pi, Author: Srid. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO. Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download > DOWNLOAD. d77fe87ee0 Direktno iskustvo Alan i Barbara Piz.

Author: Tomuro Arashigar
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 21 February 2012
Pages: 330
PDF File Size: 16.52 Mb
ePub File Size: 5.44 Mb
ISBN: 279-4-76769-311-8
Downloads: 29454
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Muzil

Kad mukarac lae, njegov govor tela je oigledan. Na primer, veina mukaraca uvlai prvo desnu ruku u rukav kaputa ili slinog odevnog predmeta, dok veina ena uvlai prvo levu ruku. Zene s tunim izrazima ocenje-ne su kao najmanje privlane. Ako imate naviku da upirete prstom, pokusajte da vebate poloaje dlan navise i dlan nanie i ustanovi-ete da moete da stvorite oputeniju atmosferu i imate pozitivnije dejstvo na druge ljude.

Pokazuje ne-gativan stav i suzbijanje oseanja,U sudnici, esto moete da vidite tuioca kako sedi prekrte-nih ruku sa stisnutim pesnicama, dok tueni najee sedi prekr-tenih ruku i stiskajui nadlaktice. Oaravajue je to sto je ljudska ivotinja retko svesna da njeno dranje, pokreti i gestovi mogu da priaju jednu priu, iako glas moda pria sasvim drugu. Na govorni jezik, meutim, priznaje vano mesto koje go-vor tela zauzima u naem komuniciranju.

Potom bi, s brourama u rukama, izranjao dru-gi ovek, glatko obrijanog lica, tamne kose i u plavoj koulji.

Studije pokazuju da za osobu koja se, u direktnom kontaktu, oslanja na vrste vizuelne dokaze u pogledu ponaanja druge osobe, postoji vea verovatnoa da e izvesti tanije zakljuke o toj osobi nego neko ko se oslanja iskljucivo na intuiciju.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Zato prekrtene barbzra mogu da budu pogubneIstraivanje sprovedeno u Sjedinjenim Dravama na temu gesta Prekjhenih ruku pokazalo je neke zabrinjavajue rezultate. U Provajnovim studijama, ispitanici su, ukoliko su bili sami, ee poinjali da priaju aalan sa sobom ne-go da se 56smeju.

Nimalo iznenaujue, ovaj osmeh je redovan u enskom udvarakom repertoaru za privlaenje mu-karaca, budui da ga ovi tumae kao zavodljiv, i snaan je “poziv-niw signal. Pojaano prekrtene rukeAko osoba dri prekrtene ruke i istovreme-no stiska pesnice, tu imamo skup signala koji pokazuje odbojnost i defanzivnost. Zene vie vole da deluju zaposleno kad lau. Analiza stilova rukovanjaRukovanje je ostatak iz nae davne prolosti. Ovo pokazuje da mukarci prilikom ovogpostupka koriste levu modanu hemisferu, dokene koriste desnu.

TOP Related  ETIKA PROTESTAN DAN SEMANGAT KAPITALISME PDF

Veina ljudi je, medutim, neve-rovatno nesvesna signala govora tela i njihovog uticaja, uprkos injenici da danas znamo da se veina poruka u direktnom raz-govoru otkriva kroz telesne signale. Ukoliko je osoba va potinjeni, gest dlan nanie smatra se pri-hvadjivim, poz-definitivni da ste ovlaeni da ga upotrebite.

Ustanovili su da sve kul-ture koriste iste osnovne izraze lica da bi pokazale emocije, to ih je navelo na zakljuak da ti gestovi takoe mora da su uroeni. Mnoge brbara rasprave i istraivanja bave otkrivanjem da li su ne-verbalni signali uroeni, naueni, preneseni genima ili steeni na drugi nain.

Poto mi hoda-mo uspravno, imamo mogunost da stvaramo ogroman dijapa-zon aaln, meu kojima su govor i smeh. Cinie vam se kao da ste oduvekboravili u mranoj sobi i, mada ste odu-vek mogli da nazrete nametaj, slike na zidu i vrata, nikad niste znali kako zapravo izgledaju. Poto ih pozdravi rukujui se s njima dlanom nanie, odmie se od njih – oko 1 metar – s rukama oputenim uz telo ilijza Jea, u poloaju princa Filipa, dlan u dlanu superiornostili sjednom ili obema rukama u depovima neuestvovanje.

Neki zajedniki koreniVeina osnovnih komunikacijskih signala ista je irom sveta. Cak iako podsvesno znamo da mcnije stvaran dogaaj, na smeh oslobaa endorfine za samoa-nesteziju, kao da vic jeste bio stvaran dogaaj.

Prekrtene ruke barbzra stisnutim pesnicama pokazuju da postoji negativan stavStiskanje nadlakticaStiskanjem nadlaktica akama prekrtcnih ruku osoba daje podr-ku sama sebi i izbegava izlaganje prednjeg dela tela. U eksperimentu koji se sastojao u rangiranju privlanosti ena prikazanih na 15fatografija, na kojima su imale srene, tune i neutralne izraze li-auestvovalo je ispitanika.

Aako mukarci ele da budu ubedljiviji za ene, potrebno je da sc vise osmehuju, u svim kontekstima. Odjednom je poela da se smeje na savglas, na ta se on nagnuo preko stola i udario je pravo u nos.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Codic godinama, ovo skrivanje postalo je sofisticiranije i, negde oko este godine, kad je skrivanje iza vrstih predmeta postalo neprihvatljiv vid ponaa-nja, nauili smo da vrsto prekrstimo ruke na grudima kad god situacija postane pretea. Ova dvojica su samo stajala, zapanjeni onim to ,roz upravo videli. Intuicija nam govori da se drimo dalje od osoba s povijenim ustima. Drugim reima, otvoreni dlanovi mogu da po-mognu u potiskivanju lanih informacija koje bi drugi mogli da kau i podsticanju da budu iskreniji prema vama.

TOP Related  PRINCIPLES OF COMPILER DESIGN BY AA PUNTAMBEKAR PDF

Analizirao je glave ljudi pogubljenih na giljotini, da bi prouio kako rade miii lica. Evo prie kojom emo da demonstriramo poentu: Pokazivanje zuba i irenje nozdrva predstavljaju derivat ina napadanja i primitivni su signali koje koriste i drugi primati.

Verovatno je poeo da se 12razvija pre 2 miliona godina, da bi pre godina bio ve uglavnom formiran, a tokom tog peri-oda, veliina naeg mozga se utrostruila. Fri-sen s Univerziteta u Kentakiju.

Tokom vise od 30 godina prouavanja prodajnog i pregova-rakog procesa, ustanovili smo da garbara u pravo vreme, kao to je tokom uvodnih faza pregovora, kad pregovarai odme-ravaju snage, proizvodi pozitivnu reakciju na obema stranama stola, koja docnije rezultuje uspenijim ishodima i viom stopom prodaje.

Definitivni vodic kroz govor tela

Drugim reima, bez obzira na to da li smo toga svesni ili ne, automatski kopiramo izraze koje vidimo. A ipak, onih prvih pet do sedam “protresanja” odreuju da li e da usledi dominacija, potinjavanje ili strategijsko natezanje i pretnje si-lom.

Glavni signal kritikog procenjivanja jeste gest dodirivanja lica rukom, pri kojem je kaiprst naslonjen na obraz, dok ostali prsti pokrivaju usta, a palac podupire bradu. Verovatan ishod je da mlai direktor, poto se rukuju, zauzi-ma stav s prekrtenim rukama i podignutim palcima.

Pre pronalaska radija, komuniciranje se veinom odvijalo pi-smenim putem, preko knjiga, pisama i novina, to je znailo da su i runi politiari i loi govornici, poput Abrahama Linkolna, mogli da imaju uspeha ukoliko su posedovali istrajnost i itakru-kopis. Prilikom prijatelj-skih susreta primitivnih plemena, ratnici su pruali ruke i poka-zivali dlanove, da bi pokazali da ne dre i ne skrivaju nikakvo oruje.